Vedtekter 14.4.21

Vedtekter 14.4.21

Publisert av Kristin Wold Knutsen den 03.02.22. Oppdatert 28.02.22.

Vedtekter Vinne Samfunnshus 14.4.21

Vedtekter

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14.04.2021

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er Vinne Samfunnshus.

§2. Formål

Foreningen har til formål å drive samfunnshus med rom for sosiale og kulturelle formål. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Drift, arrangementer og utleie av forsamlingslokale (samfunnshus), og tilhørende utstyr, til sosiale og kulturelle aktiviteter av både privat og offentlig karakter.

   

  §3. Organisasjonsform

  Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

  §4. Medlemmer

  Medlemskap i Vinne Samfunnshus er åpent for alle.

   

  §5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

  Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene skal betale medlemskontingent. Medlemskontingentens størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet. Et medlems år regnes fra 1.april til 31.mars påfølgende år. Medlemmer som ikke fornyer medlemskapet innen gitte frister for betaling, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

  Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.                              

  Det innrømmes 10 % leierabatt (på de til en hver tid gjeldende leiepriser) inntil en gang pr medlems år pr medlemskap.

   

  §6. Årsmøte

  Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter, og alle medlemmer har én personlig stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

  Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres med loddtrekking.

  Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og via foreningens hjemmeside eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

  Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

  §7. Årsmøtets oppgaver

  Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert årsregnskap
 • ·vedta budsjett
 • fastsette medlemskontingent
 • behandle innkomne forslag
 • ·velge: Leder, nestleder, kasserer, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor, valgkomite.

Valgkomite skal ha 3 medlemmer. Valgperiode for styreleder er 1 år, styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år og valgkomite er 3 år.

§8. Ekstraordinære årsmøter

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.


 

§9. Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • ·oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene, der styreleder har dobbel stemme ved stemmelikhet.

§10. Signaturrett

Det er styrets medlemmer i felleskap som innehar signaturrett. Styret kan i individuelle saker tildele styrets leder og et annet styremedlem signaturrett i fellesskap, hvis dette er hensiktsmessig i den enkelte sak. Hver tildeling må da være protokollført i et tidligere styremøtereferat.

§11. Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§12. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.